Хувийн хэрэглээний зориулалтаар улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон эм бэлдмэлүүд

“Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эмийг эмнэлгийн байгууллагын магадалгааг үндэслэж, тоо хэмжээг тогтоон улсын хилээр нэвтрүүлдэг” болохыг ГЕГ-ын Хяналт бүрдүүлэлтийн газрын Гаалийн…