Төгрөгийн хадгаламж өмнөх оны мөн үеэс 12.5 хувиар нэмэгдэж, ₮14.5 их наяд болов

2023-09-15 13:191min0
kiuico_MPA_PHOTO_2017_-2971_x974

Мөнгөний нийлүүлэлт(M2) 32.6 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 5.7 их наяд төгрөгөөр буюу 21.1 хувиар өссөн байна.

Ийнхүү өсөхөд

  • төгрөгийн харилцах 1.9 их наяд төгрөг буюу 35.2 хувь
  • валютын харилцах 43.8 хувь буюу 1.5 их наяд төгрөг
  • төгрөгийн хадгаламж 1.6 их наяд төгрөгөөр буюу 12.5 хувь нэмэгдсэн нь нөлөөлөв.

Төгрөгийн хадгаламж 14.5 их наяд төгрөг байна.  Үүний 88.6 хувь нь иргэдийн, 11.4 хувь нь аж ахуйн нэгж байгууллагын хадгаламж юм.

Харин валютын хадгаламж 5.2 их наяд төгрөгтэй тэнцэхүйц байна. Доорх графикаас 800 тэрбум төгрөг хадгаламжийн байгууллагаас гадуур байгааг харж болохоор байна.

fwmmf1_Screen_Shot_2023-09-15_at_11_42.37_ph Төгрөгийн хадгаламж өмнөх оны мөн үеэс 12.5 хувиар нэмэгдэж, ₮14.5 их наяд боловfwmmf1_Screen_Shot_2023-09-15_at_11_42.37_x974 Төгрөгийн хадгаламж өмнөх оны мөн үеэс 12.5 хувиар нэмэгдэж, ₮14.5 их наяд болов

Сэтгэгдэл бичих

Цахим шуудан нийтлэгдэхгүй