Эдийн засаг

Монгол улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн үзүүлэлтийг танилцуулж байна

Монгол улсын эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн графикууд 2019.05.17-ны өдөр байршуулсан. (2019 оны 1-р улирлын байдлаар)

https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/chartpack.pdf

Монголбанк нь “Зургийн багц” шинэ бүтээгдэхүүнийг монгол, англи хэл дээр боловсруулж дуусав.

Уг бүтээгдэхүүнд Монгол Улсын болон худалдааны түнш орнуудын макро эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлийн голлох үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж, цаг хугацааны динамикийг үзүүлсэн. Цаашид энэхүү бүтээгдэхүүнийг улирал тутам шинэчлэн мэдээлнэ. Мөн Монголбанкны холбогдох статистик мэдээллүүдийг энд-ээс үзэх боломжтой.

Түлхүүр үг

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close