Бүх шатны боловсрол, сургалтын байгууллагын 2021-2022 оны хичээлийн жилийн дүгнэлт

БШУ

БҮХ ШАТНЫ БОЛОВСРОЛ, СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021-2022 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН ДҮГНЭЛТ ХУРАЛ /НЭГДСЭН ХУРАЛ

Сэтгэгдэл