Өрхийн сарын дундаж орлого 1.2 сая төгрөг болжээ

mun
Нэг өрхийн сарын дундаж бодит орлогын хэмжээ 2022 оны нэгдүгээр улиралд 1.2 сая төгрөг болжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 85.8 (7.6%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 52.6 (4.5%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлт юм.

Нэг өрхийн сарын дундаж бодит орлогын хэмжээ 2022 оны нэгдүгээр улиралд 1.2 сая төгрөг болжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 85.8 (7.6%) мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 52.6 (4.5%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Бодит нийт орлогын хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 7.6 хувиар нэмэгдэхэд тэтгэвэр, тэтгэмжийн бодит орлого 49.6 (17.6%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн нь голлон нөлөөлжээ.

Өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого нь 2022 оны нэгдүгээр улиралд 1.6 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 307.7 (23.0%) мянган төгрөгөөр нэмэгджээ. Үүнд тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого 125.2 (34.6%) мянган төгрөгөөр, цалин хөлсний орлого 97.5 (14.2%) мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн нь нөлөөлсөн байна.