НийгэмНийслэл

Нийслэл: Цахим хэлбэрээр үзүүлж буй төрийн үйлчилгээний жагсаалт

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны бүртгэлийн лавлагаа
 • Регистрийн дугаарын тухай лавлагаа
 • Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
 • Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт дахин авсан тухай лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэхийн лавлагаа
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 • Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн хаягийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн нэр өөрчлөгдсөн тухай лавлагаа
 • Хуулийн этгээд татан буусан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа (тийм үгүй)
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа

Авто тээврийн үндэсний ТӨҮГ

 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах

Татварын ерөнхий газар

 • Татварын өрийн үлдэгдлийн тухай лавлагаа
 • Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
 • Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай лавлагаа
 • Тендерийн тодорхойлолт
 • Иргэний тодорхойлолт

Цагдаагийн ерөнхий газар

 • Жолооны үнэмлэхийн лавлагаа
 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
 • Жолоодох эрхийн оноо шалгах
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээд эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

 • Шүүхийн шийдвэрээр өр төлбөргүй эсэх тодорхойлолт

Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар

 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Иргэнд нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт
 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар

 • Нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Нийслэл)
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт (Орон нутаг)
 • Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж олгох тодорхойлолт олгох

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам

 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Дээд боловсролын гэрчилгээний лавлагаа
 • Нийслэлийн замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
 • Торгуулийн мэдээлэл харах

“Улаанбаатар Дулааны сүлжээ” ТӨХК /My.dulaan.mn/ үзүүлэх үйлчилгээ

 • Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох техникийн нөхцөл олгох
 • Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбох
 • Дулааны эрчим хүчийг тооцох, хэмжих хэрэгсэлийг суурилуулах техникийн нөхцөл олгох

Улаанбаатар Цахилгаан Түгээх Сүлжээ ТӨХК /New.tog.mn/ үзүүлэх үйлчилгээ

 • Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгох
 • Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл сунгах
 • Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн нэр шилжүүлэх
 • Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөл нөхөн авах
 • Цахилгаан хангамжийн техникийн нөхцөлийн зориулалт өөрчлөх
 • Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам болон кабелийн шугам, дэд станц зөөж байршил өөрчлөх

Захирагчийн ажлын алба: /www.eservice.ulaanbaatar.mn/ үзүүлэх үйлчилгээ

 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл сунгах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгах
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгох, нэр шилжүүлэх
 • Улирлын түр үйлчилгээнд спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаягийн өөрчлөлт хийх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийг сунгах
 • Спиртийн өндөр болон сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, нэр шилжүүлэх
 • Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн захирлын нэр солих
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаагаар үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх
 • Согтууруулах ундаа худалдах болон түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийн хаясан, үрэгдүүлсэн гэрчилгээ дахин олгох
 • Спиртийн сул агууламжтай согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрлийн эрх сэргээх

Нийслэлийн Архивын газар

 • Ажилласан жилийг тодорхойлох лавлагаа олгох
 • Төрийн архивт баримт хадгалагдаагүй тодорхойлт
 • Орон сууц эзэмших эрхийн бичгийн лавлагаа олгох
 • Тогтоол захирамжийн лавлагаа олгох
 • Цалингийн лавлагаа олгох
 • Иргэн, хуулийн этгээдийн захиалгаар мэдээлэл бэлтгэх
 • Орон сууцны зориулалт өөрчилсөнтэй холбогдох лавлагаа
 • Архитектур төлөвлөлтийн даалгаврын лавлагаа олгох
 • Нотариатын лавлагаа олгох
 • Акт дүгнэлтийн лавлагаа олгох
 • Орон нутгаас шилжиж ирсэнтэй холбогдох лавлагаа
 • Цагаатгалын лавлагаа олгох
 • Шүүхийн шийдвэрийн лавлагаа олгох
 • Өмч хувьчлалтай холбогдох лавлагаа
 • Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох
 • Нас барагсадын бүртгэлийн лавлагаа

Уншлагын танхимын үйлчилгээ

 • Ерөнхий боловсролын сургууль төгссөнтэй холбогдох лавлагаа
 • Худалдан авах ажиллагааны холбогдох баримтын лавлагаа
 • Банк санхүүгийн холбогдох баримтын лавлагаа

Нийслэлийн Байгаль орчны газар

 • Худаг гаргах хүсэлт

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ

Back to top button
Close